Statut

Statut Stowarzyszenia Eksploracyjno – Historycznego „Grupa Łódź”.

tekst jednolity z dnia 10 lutego 2020 r .

§1.

 1. Stowarzyszenie Eksploracyjno – Historyczne „Grupa Łódź” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą, która brzmi: SEH „Grupa Łódź”.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji społecznych w tym organizacji międzynarodowych. Decyzje o członkostwie podejmuje zarząd zwykłą większością głosów.
 4. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami w tym o charakterze międzynarodowym.

(uchylony).

§3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4.

Stowarzyszenie może używać odznak, znaków graficznych i pieczęci oraz legitymacji na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1) opieka nad zabytkami, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury, współpraca z organami administracji publicznej  w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego;

2) poszukiwanie i pozyskiwanie zabytków, zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy szczegółowe;

3) wspieranie działalności statutowej muzeów ze szczególnym uwzględnieniem muzeów znajdujących się w regionie łódzkim;

4) popularyzowanie i upowszechnianie historii Polski, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu łódzkiego;

5) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy szczegółowe;

6) eksploracja zabytków i innych obiektów o charakterze historycznym, zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy szczegółowe;

7) prowadzenie badań naukowych i archeologicznych zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy szczegółowe, w porozumieniu z właściwymi jednostkami naukowo- badawczymi, w tym szkołami wyższymi, a także publikowanie wyników tych badań;

8) promowanie regionu łódzkiego pod względem jego walorów turystycznych i krajoznawczych;

9) sprawowanie opieki w porozumieniu z właściwymi organami administracji publicznej nad miejscami walk i męczeństwa, obiektami pamięci narodowej, pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi;

10) organizowanie imprez plenerowych zgodnych z profilem działalności Stowarzyszenia;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń na temat konserwacji i eksponowania zabytków i obiektów o charakterze historycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12) współpraca z instytucjami kultury wyspecjalizowanymi w opiece nad zabytkami;

13) współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w szczególności ze szkołami wyższymi;

14) współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi o zbieżnych celach działania;

15) utrzymanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kombatanckimi.

16) promowanie i wspieranie kolekcjonerstwa przedmiotów o istotnej wartości kulturowej lub historycznej, a w szczególności dzieł sztuki, książek oraz eksponatów-przedmiotów kultury pisanej, znaków pocztowych, numizmatów, broni, maszyn, instrumentów muzycznych itp.
§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) restaurowanie i rekonstrukcje obiektów zabytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) organizowanie imprez masowych mających na celu pozyskiwanie środków na działalność statutową;

4) współpracę ze służbami konserwatorskimi i archeologicznymi;

5) uczestnictwo w imprezach mających na celu popularyzację historii;

6) działalność wydawniczą;

7) działalność oświatową poprzez prowadzenie tematycznych kół zainteresowań, organizowanie odczytów, prelekcji i spotkań.

8) wspieranie członków Stowarzyszenia w tworzeniu lub rozbudowie posiadanych kolekcji.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8.

1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

2) Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków kandydatów,

4) członków honorowych.
§10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. (uchylony).
 3. (uchylony).

 

(uchylony).

§11.

 

Członkiem wspierającym mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej popierające statutowe cele działania Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§12.

 

 1. Członkiem kandydatem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, rekomendowana przynajmniej przez dwóch członków zwyczajnych, podlegająca rocznemu okresowi kandydackiemu.
 2. Okres Kandydacki trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członów może podjąć uchwałę o skróceniu okresu kandydackiego.
 3. Uchwałę o skróceniu okresu kandydackiego zapada w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 4. Członek kandydat podczas trwania okresu kandydackiego może utracić prawa członka kandydata i zostać skreślonym z listy członków w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 19.
 5. Osoby skreślone z listy członków (zwyczajnych lub kandydatów) mogą ponownie ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu, w tym przypadku decyzję o przyjęciu podejmuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.

  §13.

 1. Członków zwyczajnych, wspierających i kandydatów Zarząd przyjmuje do Stowarzyszenia w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji
 2. (uchylony).
 3. Członkiem zwyczajnym zostaje każdy członek kandydat po uzyskaniu pozytywnej oceny okresu kandydackiego.
 4. Szczegółowe zasady naboru członków do Stowarzyszenia reguluje właściwa uchwała Zarządu.
 • §14.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 

2) zgłaszania opinii i wniosków do Organów Stowarzyszenia,

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.

4) składania wniosków o zmianę statutu.

5) otrzymywania wsparcia w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia;

6) uzyskiwania informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia;

7) wykorzystywać majątek Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych na zasadach określonych przez Zarząd;

8) informowania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej o swoich uwagach dotyczących spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia

9) noszenia odznak i używania znaków graficznych Stowarzyszenia – szczegółowe zasady noszenia odznak i używania znaków graficznych reguluje właściwa uchwała Zarządu;

10) uczestnictwa w pracach eksploracyjnych oraz innych akcjach organizowanych wyłącznie dla członków Stowarzyszenia.

§15.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwal Organów Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,

4) nie działania na szkodę Stowarzyszenia.

6) upowszechniania celów Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię.

§16.

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 z wyłączeniem pkt 1, 4, 7 i 10.

1a. Członek wspierający w szczególnych przypadkach może brać udział w akcjach, o których mowa w §14 pkt. 10) decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 1. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w działalności statutowych Organów Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 15 z wyłączeniem pkt 2.

Członek wspierający ma obowiązek wspierać Stowarzyszenie w zadeklarowany przez siebie sposób.

§17.

 1. Członek kandydat posiada takie same prawa jak członek zwyczajny z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członek kandydat posiada takie same obowiązki jak członek zwyczajny.

§18.

 1. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Członek Honorowy posiada prawa określone w § 14 z wyłączeniem pkt 1, 4, 7 i 10.
 3. Członek Honorowy w szczególnych przypadkach może brać udział w akcjach, o których mowa w §14 pkt. 10) decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 4. Członek honorowy obowiązany jest do:

1) popierania statutowych celów działania Stowarzyszenia;

2) nie działania na szkodę Stowarzyszenia.

§19.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) utraty zdolności do czynności prawnych,

4) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,

5) skreślenia z listy członków z powodu prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia lub sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia.

6) skreślenia z listy członków z powodu nieprzestrzegania Statutu Stowarzyszenia, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia.

 1. W przypadku określonym w § 19 ust. l Zarząd podaje przyczyny skreślenia z listy członków oraz podejmuje uchwałę o skreśleniu z lisy członków Stowarzyszenia. Uchwała o skreśleniu podejmowana jest zwykłą większością głosów Członków Zarządu przy obecności, co najmniej 3/5 składu Zarządu.
 2. Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

4a. Zarząd wprowadza odwołanie opisane w § 19 punkt 3 do porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

4b. Walne Zebranie wysłuchuje stron (Zarządu i osoby skreślonej z listy członków) a następnie w głosowaniu tajnym podejmuje decyzję o przywróceniu członkostwa lub o podtrzymaniu decyzji o skreśleniu z listy członków.

 1. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w§ 19 ust. 3-4b.
  §19a.
 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Organów Stowarzyszenia, każdy członek Stowarzyszeniu może zostać ukarany przez Zarząd w następujący sposób:
 2. a) upomnieniem;
 3. b) naganą;
 4. c) zawieszeniem w prawach członka Stowarzyszenia
 5. d) wykluczeniem ze Stowarzyszenia.
 6. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych z wyłączeniem prawa o którym mowa w ust 4.
 7. Zawieszenie w prawach członka może trwać od 1 do 12 miesięcy. Zarząd w drodze uchwały może karę zawieszenia przedłużyć, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy łącznie.
 8. Od decyzji nakładających kary, o których mowa w ust. 1 osobie ukaranej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. W przypadku złożenia odwołania stosuje się odpowiednio § 19 ust. 3-4b.
 9. Zawieszenie w prawach nie zwalnia członka Stowarzyszenia z wykonania obowiązków wymienionych w § 15 Statutu, a w szczególności z obowiązku opłacania składki w okresie zawieszenia.
 10. Na uzasadniony i umotywowany wniosek osoby ukaranej Zarząd może podjąć decyzję o uchyleniu zawieszenia.
 11. Bez względu na zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia, Zarząd może w każdym czasie podjąć decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku utrzymywania się przesłanek skutkujących skreśleniem.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§20.

Organami Stowarzyszenia są:

 

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem Członków

2) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem

3) Komisja Rewizyjna.

§21.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków
 2. W przypadku utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub złożenia pisemnej rezygnacji przez członka pełniącego funkcję w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy organu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na wolne stanowisko.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są obowiązani do pełnienia funkcji do czasu powołania nowej osoby na ich miejsce, chyba, że zostali ukarani w sposób opisany w § 19a ust. 1 lit. c lub lit. d.
 4. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej i Zarządu przeprowadzane są nie później niż w 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności wymienionych w §21 ust 2.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§22.

Walne Zebranie Członków jest naczelnym Organem Stowarzyszenia
§23.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie kandydaci i Członkowie Honorowi.
§24.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, nadzwyczajne, sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze.

§25.

 1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca marca.

Na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w §25 ust. 1 Zarząd i Komisja Rewizyjna zdają sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w minionym roku kalendarzowym (od 1 stycznia do 31 grudnia) oraz głosowane jest absolutorium dla Zarządu.

§26.

 1. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków, spośród członków Stowarzyszenia, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§27.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek:

1) Dwóch członków Zarządu,

2) Komisji Rewizyjnej,

3) 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. W szczególnie uzasadnionym przypadku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zwoływać Komisja Rewizyjna zgodnie z §37a ust. 4 pkt 2) lub § 43 pkt 4.
 4. Uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków co do zasady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, chyba że Statut Stowarzyszenia stanowi inaczej.

W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd może zainicjować wypracowanie tej decyzji w drodze uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej, faksu, korespondencji itp. – bez konieczności zwoływania posiedzenia tych organów. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się protokół, do którego załącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków w/w gremiów.

§28.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.

§29.

 1. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia, o których mowa w § 24 odbywają się w dwóch terminach:

1) w terminie pierwszym uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2) w terminie drugim uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

Uchwały o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§30.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) podejmowanie decyzji w sprawie zbycia majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielenia Zarządowi absolutorium

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) ustalanie wysokości składek członkowskich,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

9) decyzja o podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w formie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

10) decyzja o skreśleniu z listy członków zwyczajnych, wspierających, kandydatów, Członków Honorowych,

11) decyzja o zawieszeniu w prawach członka,

12) podejmowanie wszystkich innych uchwał dotyczących statutowej działalności stowarzyszenia.

ZARZĄD
§31.

Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz.

§32.

 1. Zarząd składa się z 3 członków:

1) Prezesa Zarządu,

2) Dwóch członków zarządu

3) Uchylony

4) Uchylony

 1. Prezesa Zarządu dwóch członków zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu i posiadających zgodnie ze Statutem czynne i bierne prawo wyborcze.

Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji statutowych Organach Stowarzyszenia.

§33.

 1. Prawo do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli przysługuje Prezesowi Zarządu lub dwóm innym członkom Zarządu działającym łącznie.

Decyzje finansowe w formie uchwały podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

§34.

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

§35
.

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§36.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego członka Zarządu.
 3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Członek Zarządu.

Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej w związku z prowadzonym przez nią postępowaniem kontrolnym.

§37.

Do zakresu działania Zarządu, oprócz spraw wynikających z niniejszego statutu, należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego,

5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

7) przygotowywanie regulaminów przewidzianych w statucie,

8) ustępujący Zarząd ma prawo wskazać kandydata na stanowisko Prezesa,

9) (uchylony),

10) wymierzanie kar zgodnie z § 19a ust. 1 Statutu.

11) wyróżnianie członków zwyczajnych, kandydatów, honorowych i wspierających, a także darczyńców Stowarzyszenia za szczególne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia poprzez podziękowania na piśmie, dyplomy, odznaki i medale Stowarzyszenia, a także innymi honorowymi wyróżnieniami i drobnymi nagrodami rzeczowymi.

 1. §37a.
 2. Cały Zarząd jak i poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji.
 3. Z wnioskiem o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków mogą wystąpić:

1) Prezes Zarządu działający wraz z  innym członkiem Zarządu;

2) 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia;

 1. Komisja Rewizyjna wyłącznie w sytuacji ujawnienia działań Zarządu lub poszczególnych jego członków polegających na:
 2. a) naruszeniu lub niestosowaniu się do statutu Stowarzyszenia lub uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
 4. c) innych działań godzących w dobre imię Stowarzyszenia.
 5. Wnioski o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków składa się do Zarządu, do wiadomości Komisji Rewizyjnej.
 6. W przypadku złożenia wniosku o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do zbadania zgodności ze Statutem złożonego wniosku i wydania w tej sprawie orzeczenia w formie uchwały.
 7. Zarząd wyznacza termin i zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od stwierdzenia przez Komisje Rewizyjną prawomocności wniosku.
 8. W przypadku gdy Zarząd uchyla się od wyznaczenia terminu i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez okres ponad 30 dni, kompetencja ta przechodzi na Komisję Rewizyjną.
 9. W przypadku złożenia wniosku o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków wszyscy członkowie Zarządu lub wskazani we wniosku członkowie Zarządu zostają zawieszeni w prawach członka. W takim przypadku jako organ wykonawczy Stowarzyszenia działa Komisja Rewizyjna, która może wykonywać jedynie czynności zwykłego zarządu.
 10. Do uchwały o odwołaniu Zarządu lub poszczególnych jego członków stosuje się odpowiednio.§29 ust. 2.

KOMISJA REWIZYJNA

§38.

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§39.

Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków.

§40.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§41.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§42.

 1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera ze swojego grona Komisja Rewizyjna.

§42.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy pełnym składzie  Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§43.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu i do Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi;

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6) składanie wniosków o skreślenie członków zwyczajnych, kandydatów, wspierających i Członków Honorowych ze z listy członków Stowarzyszenia,

7) składanie wniosków o zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia

8) składanie wniosków o nadanie tytułu Członka Honorowego lub członka wspierającego

9) składanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków

§44.

W przypadkach określonych w § 43 pkt 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania,

§45.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Stowarzyszenia i Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§45a.

 1. Cała Komisja Rewizyjna jak i poszczególni jej członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji.
 2. Z wnioskiem o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków mogą wystąpić:

1) 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 1. Wnioski o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków składa się do Zarządu.
 2. W przypadku złożenia wniosku o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków Zarząd wyznacza termin i zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków zostaje zwołane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 4. Do uchwały o odwołaniu Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków stosuje się odpowiednio §29 ust. 2.”.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§46.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa i środki pieniężne.

§47.

 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze:

1) składek członkowskich.

2) darowizn, zapisów i spadków.

3) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)

4) dotacji,

5) działalności gospodarczej.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane wg zasad określonych przez Zarząd.

2a. Sposób oraz terminy opłacania składek określa Zarząd w drodze uchwały.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, środkami trwałymi, mieniem ruchomym i materiałami oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutowa.
 3. Wolontariusze i pracownicy mogą wykorzystywać majątek Stowarzyszenia na zasadach wskazanych w § 14, pkt 7).

  §48.

(uchylony).

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§48a.

Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może złożyć w formie pisemnej, co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§49.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu lub uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Z chwilą podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Zarząd lub wyznaczeni przez Walne Zebranie Członków członkowie zwyczajni Stowarzyszenia stają się Likwidatorami.
 4. Likwidatorzy dokonują wszelkich działań mających na celu zakończenie bytu prawnego Stowarzyszenia.

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

§49.

(uchylony).

§50.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.